Gaoqi Weng, Xuanyan Cai, Dongsheng Cao, Hongyan Du, Chao Shen, Yafeng Deng, Qiaojun He, Bo Yang, Dan Li, Tingjun Hou. PROTAC-DB 2.0: an updated database of PROTACs. Nucleic Acids Research, 2023. doi: 10.1093/nar/gkac946.

Gaoqi Weng, Chao Shen, Dongsheng Cao, Junbo Gao, Xiaowu Dong, Qiaojun He, Bo Yang, Dan Li, Jian Wu, Tingjun Hou. PROTAC-DB: an online database of PROTACs. Nucleic Acids Research, 2021,49(D1):D1381-D1387. doi: 10.1093/nar/gkaa807.