Gaoqi Weng, Chao Shen, Dongsheng Cao, Junbo Gao, Xiaowu Dong, Qiaojun He, Bo Yang, Dan Li, Jian Wu, Tingjun Hou. PROTAC-DB: an online database of PROTACs. Nucleic Acids Research, 2020. doi: 10.1093/nar/gkaa807.