Get in touch

Office Address

College of Pharmaceutical Sciences, Zhejiang University
Hangzhou, Zhejiang 310058, China

Contact Info

If you have any problem, you can contact:
Prof. Tingjun Hou
Email: tingjunhou@zju.edu.cn
Phone: +86-571-88208412

Website

http://cadd.zju.edu.cn/