Contact us

If you have any question, please contact:

Prof. Tingjun Hou

Email: tingjunhou@zju.edu.cn

College of Pharmaceutical Sciences, Zhejiang University

Hangzhou, Zhejiang 310058, China

Hongyan Du

Email: hongyan_du@zju.edu.cn

Welcome to visit our group website!